Manfred Bayer

Manfred Bayer Twitter Faculty of Physics, TU Dortmund, Dortmund, Germany. author